Fornminnen i Forserums socken

I Riksantikvarieämbetets handlingar finns knappt 150 fornminnen registrerade. Några av dessa är av stort intresse.
Variationen är stor och bland lämningarna finns stensättningar med olika former, odlings- och röjningsrösen, gravfält, gravrösen, resta stenar, milstolpar, treuddar, domarringar, hålväg, slagghög och offerkällor.

Domarringen i Topperyd

Dejla rör