Utdrag ur C. Grill: STATISTISKT SAMMANDRAG AF SVENSKA INDELNINGSVERKET

 

SMÅLANDS KAVALLERIREGEMENTE

utgjorde från början ett enda Regemente af 1000 man på 8 Companier, indelte i hela Småland, ansågs från 1792 som lätt Kavalleri, 
och benämndes från 1801 Smålands lätta Dragoner; delades 1812 uti tvenne serskilda corpser, af hvilka den ena, fortfarande beriden, 
organiserades på 6 Sqvadroner af 83 man hvardera, kallade Lif-, Öfverste-Löjtnantens, 1:e Majorens, 2:e Majorens, Hvetlanda och Melby; 
samt bibehöll benämningen tills 1822, sedan hvilken Bataljon kallas

 

SMÅLANDS HUSAR-REGEMENTE,

är indelt på 500 nummer i östra delen af Småland (Calmare, Jönköpings och Kronobergs län), har N:o 4 i ordningen vid Kavalleriet, 
hör till 2:a Militär-distriktet, och är fördelad sedan 1833 på 5 Sqvadroner.

 

Boställen inom Forserums socken: inga.

 

Smålands Husar-Regementes

Nummerstyrkas Förläggning och Fördelning i Sqvadroner.

 

                                                      Sedan 1833.                      Enl. Ind.- V.

                                                      N:o 1. Lif-Sqvadron          N:o 1. Lif-Comp

                                                      N:o 2. S. Vedbo Sqv.        N:o 2. Öfv.-Lieutn.     Comp.

                                                      N:o 3. Hvetlanda Sqv.      N:o 4. Vexiö Comp.

                                                      N:o 4. Ingelsta Sqv.          N:o 5. Hvetlanda Comp.

                                                      N:o 5. Staby Sqv.

 

 

 

Sedan 1833

Enl. Ind.-V.

Härad

Socken

Rusthålls-stammar

1

2

3

4

5

1

2

4

5

 

Tveta

Forserum *

Aplekulla 58.  Snuggarp 59.  Forserum 60.

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Uti dessa socknar äro äfven nummer af Granadörbataljonen förlagte.

 

 

 

SMÅLANDS KAVALLERIREGEMENTES

Andra Bataljon ,som vid Regementets delning 1812 afsatt och mot hästvakans-afgift förvandlades till Infanteri, först på 30 år, eller till 1842, 
och sedermera ytterligare på 30 år eller tills 1872, benämndes intill 1824 Smålands Dragon-Regementets Infanteri-Bataljon, och kallas sedan dess

 

SMÅLANDS GRENADIER-BATALJON,

är indelt på 500 Rusthåll i vestra delen af Småland (Jönköpings och Kronobergs län), har N:o 7 i ordningen vid Infanteriet, hör till 2:a Militär-distriktet, 
och är fördelad uti sina 4 Companier.

 

 

Boställen

Nu disponerade

såsom

 

Namn

 

   

Belägne uti

      Län                      Härad                 Socken

  Enligt Indelningsverket
Staben                
Bataljons-Chefs Biskopsbo 1

220

Jönköpings Vestra Vrigstad Majors Staben
                 
N:o 4Jönköpings Comp              
Compani-Chefs Fagerslätt 1 260 Jönköpings Tveta Rogberga Qvartermäst:s Jönköpings C
                 
Utarrenderade Stenseryd   70 D:o Tveta Forserum Munsterskr:s N:o 8 Jönköpings C
  Botarp   (120) D:o D:o Forserum Hofsmeds  
                 

 

 

 

 

 

Smålands Grenadier-Bataljon

Nummerstyrka och Fördelning i Companier.

 

Sedan 1833.

N:o 1. Lif-Companiet

N:o 2. Östra Härads C.

N:o 3. Sunnerbo C.

N:o 4. Jönköpings C

 

Härad

Socken

Rusthålls-stammar

1

2

3

4

S.

Tveta

Forserum ***)

Fintorp 11.  Skallarp 12

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Summa i Länet

-

7

94

-

101

Summa Rusthåll vid Bataljonen

125

125

125

125

500

 

***) Dessa socknar äro äfven indelte och berustade vid Husar-Bataljonen.

 

 

JÖNKÖPINGS REGEMENTE

 

är till 1,100 nummer indelt i norra och vestra delen af Småland (Jönköpings län), hör till 2:a Militär-
distriktet, har N:o 12 i Infanteri och består af 8 Kompanier.

 

Boställen

 

Sedan 1833 års lönereglering disponerade såsom

 

 

Boställen

Namn

 

Hemman

 

Uppskattn

värde

 

 

 

  Län 

 

Belägne uti

 

   Härad

 

 

 

   Socken

 

Enligt 1685 års Indelningsverk anslagne såsom

Staben

Reg.-Chefs

Granbäck m. m.

2

456

Jönköpings

Tveta

Bankeryd

Öfverstes

Staben

N:o 1 Lif-Komp.

 

Kompani-Chefs

 

Torestorp med

 

150

 

D:o

 

Tveta

 

Svartarp

 

Cap.-lieutn:s.

 

Lif-Komp.

 

Furirs el. Sergeants

 

Eköen

 

45

 

D:o

 

D:o

 

Forserum

 

1:e Tr:sl:s 1)

 

Utarrenderade

 

Topperyd

 

54

 

D:o

 

D:o

 

D:o

 

Rustmäst:s

 

 

1) Saknar förklaring

 

 

JÖNKÖPINGS REGEMENTE

Nummerstyrka och Förläggning och Indelning i Kompanier.

 

N:o 1. Lif-Kompaniet

N:o 2. Norra Vedbo Komp.

N:o 3. Vestra Härads Komp.

N:o 4. Vista Komp.

N:o 5. Mo Härads Komp.

N:o 6. Norra Vestbo Komp.

N:o 7. Östbo Komp.

N:o 8. Södra Vestbo Komp.

 

Härad

Socken

Rotar

1

3

S.

Tveta

Forserum 

Gunnestorp 111. Forserum 112. Tryggarp 113. Stenseryd 114

4

Sniparp 71. Axlarp 72. Sjöstorp 73, 74. Kansjö 75. Slätteryd 76, 77

7

 

 

Summa i Regementet   

138

 

 

137

1,100

Deraf Effektive Rotar, med Manskap i nummer (48 Korporaler och 926 Soldater, hvaraf 8 Volontärer, 8 Timmermän) 

974

Inom Regementets förläggningsområde Äro Sandvik och Månsarp, den senare tillhörande Tabergs bergslag de enda i hvilka stamrotar ej äro belägna. Strörotar eller boställen 
med tillhörande befälsräntor finnas indelte i alla. Visingsö socken är med 6 rotar, nu vakante, till Båtsmanshållet anslagen.

Kompanierne samlas, för uppbrott åt olika håll , på serskilt förut bestämde ställen, eller och vid Kompani-Trossbodarne.
Dessa äro belägne:
Lif-Kompaniets vid Torestorp kapitensboställe;                                         N. Vedbo Komp. vid Drumstorp majorsboställe;
Vestra Komp. vid Esperyd gästgifvaregård i Barkeryds socken;                 Vista Komp. vid Grenna stad;
Mo Komp. vid Byarum gästgifvaregård i Byarum socken;                          N. Vestbo Komp. vid Ölmesta gästgifvaregård i Refteled s.;
Östbo Komp. vid Vernamo köping;                                                             S. Vestbo Komp. vid Bölaryd gästgifvaregård i Villsta s.;

 

Öfriga samlingsplatser äro: Lif-Kompaniets: Barnarp gästgifvaregård i socken af samma namn; Jönköpings stad; Råby ggg. i Skärsta s.; 
2:a Komp.: Hullaryd
ggg. i Frinnaryd s.; Säthälla ggg. i Säby s.; 3:e Komp.: Svennarum ggg. i s. s.; Vrigsta; Marientorp f. d. ggg. i Ekesjö s.; 
Forsserum; Vireda
ggg. i Lekeryd s.;Bona ggg. i Bredesta s.; 4:e Komp.: Ölmesta kyrka; 5:e Komp.: Skillingaryd ggg. i Tofteryd s.; Klefshult ggg. i Hagshult s.; 
6:e Komp.: Gislaved
ggg. i Båraryd s.; 7:e Komp.: Klefshult; 8:e Komp.:Nissaryd ggg. i Långaryd s.

 

Regementets samlingsorter äro antingen: Jönköping; Sälhälla; Dröpshult ggg. i Bankeryd s.; Öreryd; Nissaryd; Vernamo; Vrigsta; Ryd ggg. i Sandsjö s.; Marientorp eller
Skillingaryd hed
i Tofteryd s., der de vanliga Befäls- och Regements- m.fl. Möten hållas, och der åtskillige byggnader, såsom förråd, sjukhus m.m. äro uppförde. Musiken öfvas i Jönköping

Regementets Bevärings-område omfattar vestra delarne af Jönköpings län och större delen af Regementets stånd utom de orter derinom, som äro tillslagne Smålands Grenadier-Corps