ROTAR OCH BOSTÄLLEN BELÄGNA INOM FORSERUMS SOCKEN

 

Nedanstående uppgifter hämtade ur Grill: Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket utkommen 1855 - 1858.

 

JÖNKÖPINGS REGEMENTE 

är till 1100 nummer indelt i norra och västra delen av Småland (Jönköpings län), hör till 2:a Militärdistriktet, 
har N:o 12 i Infanteriet och består av 8 kompanier

 

Boställen

 

Boställets namn

Sedan 1833 års löne-reglering disponerade såsom

Enligt 1685 års Indelningverk anslagne såsom

N:o 1 Lif-kompaniet

 

 

Eköen

Furirs el. Sergeants

1:e Trumslagares

Topperyd

Utarrenderat

Rustmästares

 

Nummerstyrkans Förläggning och Indelning i Kompanier.

 

Rotar

 

N:o 1. Lif-Kompaniet

 

111

Gunnestorp

 

112

Forserum

 

113

Tryggarp

 

114

Stenseryd

 

 

N:o 3 Vestra Härads Kompani

 

71

Sniparp

 

72

Axlarp

 

73

Sjöstorp

 

74

Sjöstorp

 

75

Kansjö

 

76

Slätteryd

 

77

Slätteryd

 

Av regementets 1100 rotar fanns 138 inom livkompaniet.

Kompanierne samlas, för uppbrott åt olika håll på serskildt förut bestämde ställen, eller och vid Kompani-Trossbodarne
Dessa äro belägne: Lif-Kompaniets vid Torestorp kapitensboställe.

 

SMÅLANDS KAVALLERIREGEMENTE

utgjorde från början ett enda regemente om 1000 man på 8 kompanier, indelta i hela Småland. Ansågs från 1792 som lätt kavalleri 
och benämndes från 1801 Smålands lätta Dragoner. Delades 1812 i två särskilda Corpser av vilka den ena, fortfarande beriden, 
organiserades på 6 skvadroner med 83 man vardera, kallade Lif-, Öfverste-Löjtnantens, 1:e Majorens, 2:e Majorens, Hvetlanda och Melby. 
Benämningen Dragoner behölls tills 1822, efter vilken tid denna bataljon kallas SMÅLANDS HUSAR-REGEMENTE  

 

 

SMÅLANDS HUSAR-REGEMENTE  

är indelt på 500 nummer i östra delen av Småland, Kalmar, Jönköpings och Kronobergs län.

Regementet har n:o 4 i ordningen vid kavalleriet, hör till 2:a militärdistriktet, och är fördelad sedan 1833 på 5 skvadroner.

 

Nummerstyrkas Förläggning och Fördelning i Squadroner

 

Rusthålls-stammar

 

N:o 1. Lif-Squadronen

*)

58

Aplekulla

 

59

Snuggarp

 

60

Forserum

 

*) Denna indelning gällde både enligt indelningsverket och efter 1833.

Samlingsplats för uppbrott är Lif-skvadronen: Eksjö stad; För Regementet utsättas olika samlingsorter, allt efter varthän skall marscheras 
- eljest och vanligast Ränneslätt i Eksjö stad.

 

Sammanlagt fanns i länet 100 rusthåll efter 1833, vilket var 25 mindre än enligt indelningsverket.

 

 

SMÅLANDS KAVALLERI-REGEMENTES

Andra Bataljon, som vid Regementets delning 1812 afsatt och mot hästvakans-afgift förvandlades till Infanteri, först på 30 år, eller till 1842, 
och sedermera ytterligare på 30 år eller tills 1872, benämndes intill 1824 Smålands Dragon-Regementes Infanteri-Bataljon,  
och kallas sedan dess

 

SMÅLANDS GRENADIER-BATALJON,

är indelt på 500 Rusthåll i vestra delen af Småland (Jönköpings och Kronobergs län), har N:o 7 i ordningen vid Infanteriet, 
hör till 2:a Militär-distriktet, och är fördelad uti sina 4 Companier.

 

 

Boställe

 

Boställets namn

Sedan 1833 års löne-reglering disponerade såsom

Enligt 1685 års Indelningverk anslagne såsom

Stenseryd

Utarrenderat

Munsterskrivares

 

 

 

Topperyd

 

 

 

Nummerstyrka och Fördelning i Companier.

 

Rusthålls-stammar

 

N:o 1. Lif-Companiet

*)

11

Fintorp

 

12

Skallarp